De conformitat amb l’article 13 de Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), a continuació se us informa sobre el tractament de les vostres dades personals.

Responsable del tractament  Josep Maria Maldonado Ayala (47679999X) Av. Lleida 124 25123 Torrefarrera info@sim20.es
Finalitat del tractamentAtendre la seva petició i enviar la informació requerida i/o prestar el servei sol·licitat i facturar-lo.
Base jurídicaExecutar un contracte en el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva. En el cas del formulari web, les dades identificatives són necessàries per tramitar la vostra petició. El fet de no proporcionar-les pot impedir que es tramiti.
DestinatarisLes seves dades no es comunicaran a tercers, excepte que existeixi una obligació legal. Les dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Drets de les personesPodeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat, oposar-vos al tractament, o sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça postal o electrònica abans indicada.
Termini de conservació de les dadesLes dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals. Si la contractació no s’arriba a formalitzar, conservarem les dades durant 6 mesos des del darrer contacte. Abans de suprimir les dades, aquestes seran bloquejades durant el termini de prescripció de les possibles responsabilitats derivades del tractament.
ReclamacióPodeu presentar una reclamació adreçada a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.